Tagged: Mountain View

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( February 12, 2009 )

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( February 12, 2009 )

black-skimmer2

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( July 8, 2007 )

common-loon1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( July 1, 2007 )

willet1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( June 30, 2007 )

greater-yellowlegs2

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( June 30, 2007 )

surf_scoter4

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( June 30, 2007 )

Annas-Hummingbird2

Mountain View in USA (  June 30, 2007 )

snowy-egret2

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( June 15, 2007 )

snowy-egret5

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( June 14, 2007 )